top of page

Store Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging  

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen 

Artikel 16 - Workshop & cursussen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadplegen en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer:

Bezoek- en woonadres

 

Sandra Timmerman

Hudsonstraat 229

3025CP Rotterdam

 

Tel: 06 42 93 45 23

Email: studio.timmerman@gmail.com

KVK: 67365523 

BTW: NL001397724B02 

Bank: IBAN) NL59 ABNA 0615 2419 80 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden. 

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden. 

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden teven specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van de overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de bepaling omschreven in de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. De betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen

  • de eventuele kosten van aflevering

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien deksteen van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel

  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is

  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst versterkte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

  • de gedragscode waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, met dien verstande dat de ondernemer een ambachtelijk product levert dat per stuk uniek is. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 6. De vervaardigde producten zijn tijdsgebonden en kunnen over de de jaren verschillen qua vorm, formaat en kleur. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor één van deze veranderingen. 

 7. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door het onjuist gebruik van de aangeboden producten.

 8. Ongeglazuurde klei kan gevoelig zijn voor vet en olie. Hierdoor kunnen vlekken ontstaan.

 9. Omdat elk product met de hand wordt gevormd en klei een natuurlijk product is, zijn de krimp en de vorm enigszins onvoorspelbaar.

 10. Producten gemaakt voor Maart 2024 kunnen qua vorm, kleur en klei verschillen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 2. Indien de consument het aanbod langs een elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs een elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontlast van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht vakdata en zorgt zij voor een veilige web omgeving.  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen;

  1. Het contactadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan. 

  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. 

  3. De informatie over garanties en bestaande services na aankoop.

  4. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slecht van toepassing op de eerste levering. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, in overeenstemming met de ondernemer, te ontbinden gedurende 14 werkdagen. 

 2. De in lid 1 omschreven bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of op een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte derden, of een rechtspersoon die in naam van de consument producten in ontvangst heeft genomen. 

 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 4. De consument kan aanspraak maken op zijn herroepingsrecht mits deze middels een schriftelijke wijze aan de ondernemer is bekend gemaakt. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts uitpakken voor zo ver dit nodig is om het product te kunnen beoordelen. 

 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening. 

 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgaan met het product buiten de in lid 1 omschreven manier. 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

 2. Uitsluiting van herroepingsrecht is slecht mogelijk voor producten:

  1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn

  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

  4. Die snel kunnen verouderen

  5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft. 

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. 

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de boordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinden conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, docht binnen 30 dagen na ontbinden terugbetalen. 

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de onderneming tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging  

Opzegging  

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  

 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  

 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:  

  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;  

  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;  

  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.  

  • verlenging  

 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.  

 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.  

 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.  

 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.  

 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.  

 

Artikel 13 - Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegeven onverwijld aan de ondernemer te melden.

 2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooral aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschik over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangt beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Workshop & cursussen 

 1. De deelname aan de workshop is pas definitief nadat de betaling ontvangen is.

 2. Ondernemer stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen tijdens de workshop of cursus. Deelname en betreden van de werkplaats is op eigen risico.  

 3. Bij annuleren tot 14 dagen van te voren wordt het volledige bedrag terugbetaald. 

 4. Bij annuleren tot 7 dagen van tevoren wordt 50% van het totale bedrag terugbetaald. Als alternatief krijgt u de mogelijkheid de workshop te verzetten naar een andere datum OF de keuze dat wij een set voor jou maken van wat je anders zelf gemaakt zou hebben tijdens de workshop.  

 5. Bij annuleren minder dan 7 dagen van te voren is geen teruggave meer mogelijk en is men het gehele cursusbedrag verschuldigd. Als alternatief krijgt u de mogelijkheid de workshop te verzetten naar een andere datum OF de keuze dat wij een set voor jou maken van wat je anders zelf gemaakt zou hebben tijdens de workshop.  

 6. Bij niet opdagen zonder annulering is geen teruggave mogelijk. Er zal ook geen inhaalmoment gepland worden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. 

 7. Bij het missen van één of meerdere lessen van de cursus zal geprobeerd worden om een inhaalmoment in te plannen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Er is ook geen restitutie mogelijk. 

 8. Mocht door overmacht of te weinig aanmeldingen de workshop geannuleerd worden door Ondernemer, dan zal zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden voor overleg van inhaaldata. Mocht inhalen onmogelijk blijken, zal het volledige bedrag terugbetaald worden. 

 

Artikel 17 - Kortingen en acties 

 1. Kortingsacties zijn niet toepasbaar op: cadeaubonnen en verzendkosten. 

 2. Bij give-away acties geldt een maximaal van 1 stuks per natuurlijk persoon of adres. 

 3. Studio Timmerman heeft het recht (ook met terug werkende kracht) acties zonder aankondiging in trekken of te annuleren. 

bottom of page